• Mall Of Istanbul The Office Plaza, 17/136
  • info@fedeteknoloji.com
  • 9:00 – 17:00
  • 0 Comments

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

VERBİS NEDİR?

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur.

Geçmişte çoğunlukla kâğıt üzerinde işlenen ve muhafaza edilen kişisel veriler, dijital dönüşümle birlikte önemli ölçüde dijital ortamlarda işlenmekte ve yine bu ortamlarda saklanmaktadır. Teknolojinin herkes tarafından kolay erişilebilir olması, siber saldırganların kötü amaçlı yazılımları kullanarak çeşitli faydalar elde etmelerini mümkün kılmıştır. Öte yandan gelişen internet

Teknolojileri sayesinde daha önce hiç olmadığı kadar fazla veri üretilmeye başlanmıştır.

Söz konusu dijital dönüşümün temel unsurlarından biri veri güvenliğidir.

Buradan hareketle, dijital dünyada kişisel veri güvenliğini sağlayabilmenin yolu, siber güvenliğin tesis edilmesinden geçmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan değişim ve dönüşüm, bir taraftan sosyal ve ekonomik kalkınmanın önünü açarken, diğer taraftan kişisel verilerin gizliliğini tehdit etmekte, hak ihlallerini arttırmakta.

Kişisel veri gizliliğinin korunması ve hak ihlallerini önlemek için proaktif savunma sistemleri geliştirilmekte, veri koruma kültürü yaygınlaştırılmaktadır. Kişisel verilerin korunması sürekli dinamik bir yapıda teknik ve idari tedbirlerin alınmasını, güçlü altyapılar ve yetişmiş insan kaynağını, farkındalık ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesiyle mümkün olmaktadır.

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” (Ek-1), AB’nin 1995 yılında yayınlan 95/46/EC Direktifini referans almıştır. Kanun gereği

kişisel veriler kişisel veri sorumluları tarafından (yani özel, şahıs şirketleri ve kamu kurumlarınca) belirlenen esas ve usule uyulması gerekiyor. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyma, verinin doğru ve güncel olması, amaç gerçekleştikten sonra verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonimleştirilmesi gerekiyor.

 

Uyumlulaştırma çalışmalarının amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 6698 sayılı Kanunda düzenlenen yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları belirlemektir.

Fede teknoloji olarak geliştirmekte olduğumuz yazılımımız sayesinde şirketinizin KVKK uyum süreçlerini yönetebilmeyi, Verbis kayıt sistemine girişlerinizi sağlamayı ve güncellenen mevzuat ve değişiklerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.

Bunların Yanında şirketinizi ne KVKK uyum sürecinde;

  • Mali Müşavir
  • Hukuk Danışmanı
  • Bilişim Uzmanı
  • KVKK Uzman Danışman ‘dan oluşan tecrübeli ekibiz ile yanınızda olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Bu süreç ile ilgili bizlerden bilgi ve teklif alabilirsiz.

Previous Post
Bulut Entegrasyonu
Next Post
Data Security